faire plier le réel

l’idée d’infidélité m’évoque de manière immédiate les notions de dédoublement, de duplicité, de chevauchement et de superposition. la trahison se passe d’après moi lorsque quelqu’un tente et arrive à faire de copies de ses actes officiels, et qu’ensuite évite de les authentifier.

ideea de infidelitate îmi evocă de o manieră imediată noțiunile de dedublare, de duplicitate, de încălecare și de suprapunere. după mine, trădarea se petrece atunci când cineva încearcă și chiar reușește să facă copii după actele sale oficiale, dar pe care mai apoi se ferește să le autentifice.

she puts in full whore apparatus

je viens de faire connaissance avec une si charmante fille; si seulement elle acceptait qu’on lui ôte cette encombrante croûte de vulgarité… mais elle ne se laissera pas faire, aussi longtemps qu’elle croira que c’est sa surface naturelle…

tocmai am întâlnit o foarte șarmantă domnișoară; ce minunat ar fi dacă ar ști cum să-și dea jos crusta stânjenitoare de vulgaritate pe care o poartă… dar nu o să știe, și nu o să vrea, atâta vreme cât va crede că această vulgaritate este coaja sa naturală…

guérir malgré soi

en ce qui me concerne, l’authentique signe de la fin d’un amour est la soudaine cicatrisation de la plaie qui laissait couler le flot des métaphores. je touche, c’est encore très sensible, mais le saignement s’est arrêté, l’encre a séché. en romantique fini, j’exècre évidemment ce soudain regain de vitalité. je prie que le destin m’ouvre prestement une autre veine lyrique avec l’éclat d’un regard à portée de ma plume.

în ceea ce mă privește, autenticul semn al sfârșitului unei iubiri este subita cicatrizare a rănii prin care curgea șuvoiul de metafore. pun mâna, este încă sensibil, dar sângerarea s-a oprit, cerneala s-a uscat. ca un romantic fără leac, deplâng desigur această subită revigorare. mă rog destinului să-mi deschidă o altă venă lirică cu sclipirea ascuțită a unei priviri la îndemâna stiloului meu.

in-dis-so-ci-a-ble

ah, si l’amour ne venait pas avec cet encombrant effet secondaire de la fidélité, avec ces lancinantes crampes de l’exclusivité… si seulement je savais comment neutraliser ce désagrément avant même que mon coeur ne s’enflamme… je me promets de ne plus jamais me laisser toucher par la passion sans la protection ignifuge d’une autre relation, au moins une, purement basée sur le cul. plus jamais d’amour obsession, plus jamais de monothéisme sentimental. observer modérément et séparément les distinctes rites de ma vie affective me garantira le sourire serein d’un moine bouddhiste et m’évitera la ferveur hagarde de l’ermite chrétien.

ah, dacă iubirea nu ar veni la pachet cu acest stânjenitor efect secundar al fidelității, cu îngrozitoarele crampe ale exclusivității… dacă aș afla cum aș putea neutraliza această neplăcere înainte chiar ca inima mea să se înflăcăreze… îmi promit să încerc a nu mă mai lăsa nicicând atins de pasiune fără protecția ignifugă a unei alte relații, măcar a uneia, bazată exclusiv pe carnal. niciodată din nou o dragoste obsesie, nicicând un alt monoteism sentimental. dacă o să respect și o să separ cu claritate diefritele rituri ale vieții mele afective sper că voi obține în schimb surâsul senin propriu călugărului budist și mă voi ține departe de fervoarea descreierată specifică pustnicului creștin.

you cannot fuck someone without getting fucked

dans une relation intime, on ne peut pas faire du mal à l’autre sans se faire du mal à soi-même; c’est pour cela que la personne qui se retrouvera à m’aimer devrait redouter mes désappointements, car elle n’as pas la moindre idée jusqu’à quel point je suis prêt à ME faire du mal.

într-o relație intimă, nu putem face rău celuilalt fără să ne facem rău și nouă înșine; de aceea persoana care se va întâmpla să mă iubească va trebui să se teamă de posibilele mele dezamăgiri căci habar nu are cât de mult sunt dispus să ÎMI fac rău singur.

it’s not over until it feels it’s over

les choses sont bien faites quand même. regardez l’amour par exemple, il est si généreux avec nous, il perdure assez longtemps pour que l’on puisse agoniser décemment, pour que l’on puisse souffrir à sa guise.

toate lucrurile au rostul lor. să luăm dragostea de exemplu, este atât de generoasă cu noi, durează suficient de mult cât să ne permită să agonizăm decent, cât să putem suferi în voie.

amputation de l’amour

la perte physique et l’absence de l’autre n’est pas ce qui est le plus douloureux dans une déchirure amoureuse. ce qui fait le plus mal c’est de ne pas savoir comment étouffer l’enthousiasme qui continue à jaillir de l’âme sectionnée, et qui fait s’accumuler les oppressants caillots des impulsions d’agir. le plus dur c’est de se faire violence en bâillonnant ses effusions et en ligotant sa ferveur. le plus douloureux ce n’est pas d’apprendre à vivre sans la personne aimée, mais de réapprendre à vivre sans l’idée de personne aimée.

pierderea fizică și absența celuilalt nu sunt lucrurile cele mai dureroase ale sfâșierii finale ale unei iubiri. și mai dureros este să nu știi cum să înăbuși entuziasmul care continuă să țâșnească din sufletul secționat, și care se transformă în cheagurile unor impulsuri de a face ceva. cel mai greu este să te brutalizezi punându-ți căluș efuziunilor și legându-ți fervoarea fedeleș. cel mai dureros nu este să reînveți să trăiești fără persoana iubită, cel mai greu este să reînveți să trăiești fără ideea de persoană iubită.

le coeur frauduleux

j’admets qu’il est insensé de prétendre de la part de l’autre qu’il possède un permis d’aimer certifié par les hautes instances de la fougue, mais faut-il pour autant le traiter comme un amant clandestin, comme une âme illégale ? et puis est-il licite d’exploiter sa tendresse comme un produit de contrebande, que l’on dérobe aux regards des autres ? bafoué à répétition, de mon enthousiasme solaire de mexicain sentimental, innocent et confiant en l’avenir, il ne reste aujourd’hui que les séquelles des humiliations d’une passion exercée au noir, d’un désir enfermé dans une iniquité sans issue.

recunosc că este exagerat să pretinzi din partea celuilalt să dețină un permis de iubire eliberat de înaltele instanțe ale ardorii, dar de aici și până a-l trata ca pe un amant clandestin, ca pe un suflet ilegal… și nu e oare ilicit să-i exploatezi tandrețea ca pe un produs de contrabandă, pe care o ferești de ochii celorlalți ? batjocorit fără încetare, din entuziasmul meu solar de mexican sentimental, inocent și încrezător în viitor, nu au mai rămas astăzi decât sechelele umilințelor unei pasiuni exersate la negru, cicatricile unei dorințe prinse într-o nedreptate fără ieșire.

la fine fleur : l’œillet

‪j’ai connu cette fille aristocrate qui veut bien m’introduire dans ses cercles restreints. enfin, il s’agit juste d’un petit cercle qui, en plus, quand elle est détendue, n’est plus si restreint que ça.‬

am cunoscut o fată de viță nobilă care binevoiește să mă introducă în cercurile ei restrânse. mă rog, e vorba despre un singur cerc care, în plus, atunci când e relaxată, nu mai e chiar așa de restrâns.

passion et dégringolade

je me suis bâti une image si noble de l’amour que maintenant, à chaque fois que mon bonheur chute, mon âme est une armure sonnante et mon coeur un chevalier trébuchant. c’est grotesque, car les passions guindées ne savent pas tomber. je regrette tellement ne pas savoir aimer comme un saltimbanque sentimental, qui sait intégrer le ridicule de la dégringolade dans sa démarche et peut si facilement rebondir.

mi-am clădit o imagine atât de nobilă despre dragoste încât acum, de fiece dată când fericirea mi se prăbușește, sufletul meu seamănă cu o armură zăngănind iar inima mea cu un cavaler ce s-a împiedicat dar se străduie să nu cadă. este grotesc, pentru că pasiunile scorțoase nu știu să cadă. îmi pare rău că nu știu să iubesc ușor, ca un saltimbanc sentimental, care știe să includă ridicolul degringoladei în mersul său și care e capabil să se ridice cu atâta ușurință.

plus on est cru, plus on est cuit

au lit, c’est la chair qui nous donne la mesure du tendre et du ferme.

în pat, carnea este cea care ne dă măsura tandrului și fermului.

banal, quoi…

est-ce qu’une femme peut être appelée pute, même si elle ne couche qu’avec un seul homme ? me demande b. mais bien sûr que oui, je lui réponds, tu peux te faire ce plaisir, mon vieu, à condition que l’homme avec elle couche ne soit pas l’homme qu’elle aime, et à condition que cet amour pour quelqu’un d’autre existe bel et bien. enfin, j’ajoute en me doutant un peu, il vaut mieux l’offencer en étant dans la posture de celui qui reçoit ses charmes que dans la posture de celui qui reçoit son cœur.

oare o femeie poate fi numită curvă chiar dacă nu se culcă decât cu un singur bărbat ? mă întreabă amicul b. dar bineînțeles că da, îi răspund, poți să-ți acorzi această plăcere, prietene, cu condiția totuși ca bărbatul cu care se culcă să nu fie bărbatul pe care îl iubește, și cu cu condiția ca această dragoste pentru altcineva să existe cu adevărat. mă rog, adaug eu bănuind ceva-ceva, este de preferat să o ofensezi cu această titulatură din poziția celui care se bucură de favorurile trupului decât din postura celui care se bucură de pasiunea sufletului ei.

les gestes importuns

aucune femme n’a pu faire la conquête de mon coeur car, prisonnier des codes culturels, je me suis à chaque fois empressé d’étaler mon coeur sur le passage de celles que j’ai aimées, en travers de leurs cortèges sentimentaux.

nicio femeie nu a putut să-mi cucerească inima pentru că, prizonier al codurilor culturale, de fiecare dată m-am grăbit să le-o aștern la picioare celor pe care le-am iubit, în calea cortegiilor lor sentimentale.

au Starbucks Victoriei à Bucarest

j’ai vu enfin des femmes occidentalisées,
des Roumaines modernes,
des femmes d’affaires,
avec leurs mallettes masculines
portées de biais,
la bandoulière bien enfoncée entre les tétons,
avançant comme des figures de proue
du capitalisme amiral,
brandissant les frappuccinos
qui tanguent dangereusement dans les gobelets;
j’ai vu des cougars dégriffées,
des cougars sans le moindre compte en banque.
j’ai vu des pseudo-starlettes,
fumant cigarette après cigarette…
j’ai vu des blogueuses
qui ne s’épilent pas la pensée,
exhibant leur idées touffues
entre deux billets de mauvaise humeur…

am văzut în sfârșit femei occidentalizate,
românce moderne,
femei de afaceri,
cu diplomatele lor masculine
purtate oblic,
cu cureaua bine înfiptă între mameloane,
înaintând ca niște figuri de proră
ale capitalismului amiral,
mâinile lor întinse clătinând periculos
paharele cu frapuccino;
am văzut cougaruri scăpătate,
cougaruri fără cel mai mic cont la bancă.
am văzut pseudostarlete,
fumând una după alta subțirile lor țigarete…
am văzut blogărițe care nu-și epilează gândirea,
exhibându-și ideile stufoase
între două postări morocănoase…

ce n’est pas pour demain, la veille

après le traumatisme d’un mariage, le christianisme peut devenir insupportable. la simple idée d’un dieu qui voit tout et qui surveille tout en tout temps finit par provoquer de l’urticaire.

după traumatismul unei căsătorii, creștinismul poate deveni insuportabil. simpla idee a unui dumnezeu care vede și supraveghează totul în orice moment sfârșește prin a provoca urticarie.

terrain glissant

l’humour peut être une machine à séduire très puissante, à condition que la surface à séduire soit un minimum adhérente.

umorul poate fi o mașină de seducție foarte puternică, cu condiția totuși ca suprafața de sedus să fie minimalmente aderentă.

si ça vous branche

les femmes qu’on traite avec respect sont comme les pommes qu’on traite avec de l’insecticide : elles restent intactes mais deviennent toxiques.
dois-je vous rappeler qu’intact vient du latin intactus : “qui n’a pas été touché” ?

femeile pe care le tratăm cu respect sunt ca merele pe care le tratăm cu insecticid : rămân intacte dar devin toxice.
trebuie să vă amintesc că intact vine din latinescul intactus : “care nu a fost atins” ?

entamer la conversation

j’ai passé ma matinée en café. vers 11 heures, une dame dans la quarantaine, assez élégante et bien odorante, me demande de jeter un coup d’oeil sur ses affaires le temps qu’elle assouvit ses petits besoins. à son retour, je lève les yeux pour recevoir son remerciement, en l’espérant le plus neutre et discret possible, et là, tout sourire, elle me déclare sur une voix bien trop forte pour le contexte donné : “les toilettes m’ont déchiré.” je reste pantois, je ne sais pas si je dois prier pour que ça soit du premier ou du deuxième degré. mon visage doit trahir mon malaise car après les quelques secondes qu’elle laisse pour démultiplier l’effet de sa blague, elle me présente son profile et me montre son chemisier décousu derrière l’épaule. je souffle, et je me détends dans mon style inimitable : “c’était un vrai combat là-dedans, dites-donc.” “ah non, s’est la porte qui m’a fait ça…”, réduit-elle son sourire, qui moue en un froncement de sourcils… aah, putain, ça sera encore de ma faute…

mi-am petrecut dimineața la cafenea. către orele 11, o doamnă pe la 40 și, destul de elegantă și frumos mirositoare, mă roagă să-i supraveghez lucrurile trei minute, timp în care nevoile fiziologice mici o cheamă la toaletă. la întoarcere, ridic ochii pentru a primi mulțumirea ei, sperând că acest mersi va fi unul cât mai neutru și discret posibil. dar iată că, numai un zâmbet, îmi declară pe o voce mult prea puternică pentru contextul dat : “m-a rupt toaleta asta.” rămân fără cuvinte, nu știu dacă e mai bine să mă rog ca spusa ei să fie serioasă sau să să mă rog fie o glumă. pe chipul meu se citește cu siguranță perplexitatea, căci după câteva secunde pe care le lasă ca să-și amplifice efectul glumei, dama îmi prezintă profilul și-mi arată bluza descusută în dreptul umărului. răsuflu ușurat, și mă relaxez în stilul meu inimitabil : “vai de mine, dar ați dat o adevărată bătălie în toaleta aia.” “a, nuu, m-am agățat în ușă…” își mai domolește ea zâmbetul, în timp ce începe să se încrunte la mine… ah, să nu-mi spuneți că tot eu sunt de vină…

life as a killjoy

à quoi bon vouloir faire l’amour si l’on doit à chaque fois s’interrompre pour vivre ?

la ce bun să vrei să faci dragoste dacă de fiecare dată trebuie să te întrerupi pentru a trăi ?

authorizing the self

I saw this woman in the bus, she seemed that she has tried so hard and succeded to give birth to his son solely to perform a more legitimate bitching about life in general. like having a child seemed to put her in a position of a way more authoritative grumbeling than her earlier status of sterile harpy.

ressentir est un savoir comme un autre

des poètes j’ai appris comment éprouver mes sentiments. aimer, c’est facile lorsqu’on est si jeune. mais un amour n’est en rien différent d’une indicible angoisse, alors que l’on ignore comment distiller cette impétuosité de l’âme. les poètes m’ont appris la finesse dans le manque, la nuance dans le soupire, le raffinement dans la souffrance. quel long chemin entre la fermentation hormonale brute et le grand cru d’un amour déclamé. merci Salinas, Neruda, Borges, Machado, et j’en passe…, grâce à vous je suis désormais un connaisseur, et mes appellations amoureuses sont d’une origine si bien contrôlée…

de la poeți am învățat cum să-mi simt sentimentele. să iubești este foarte ușor, când ești așa de tânăr. dar o iubire nu se deosebește cu nimic de o indicibilă angoasă, atunci când nu avem habar cum să distilăm această impetuozitate a sufletului. poeții m-au învățat să deslușesc finețea din absență, nuanța din suspin, rafinamentul din suferință. ce drum lung între fermentația hormonală brută și grand cru-ul unei iubiri declamate. mulțumesc Salinas, Neruda, Borges, Machado, și încă câțiva…, datorită vouă, acum sunt un cunoscător, iar denumirile mele amoroase sunt de o origine atât de bine stăpânită…

question mal conçue

j’ai toujours vu les femmes comme des variables dans l’équation de ma vie. la seule constante fut mon incapacité de trouver la solution.

dintotdeauna am văzut femeile ca pe niște variabile în ecuația vieții mele. singura constantă a fost incapacitatea mea de a găsi soluția.

une vanne facile

comme elle pratiquait l’amour tarifé pour des sommes modiques, on aurait pu dire que c’était une femme pour toutes les bourses.

de vreme ce practica amorul tarifat pe sume modice, am fi putut spune că era o femeie pentru toate pungile.

soyons de bonne décomposition

ne pas hésiter de verser des larmes sur les mots qu’ont séchés après le passage d’un déluge intime. car gorger d’affects des anciennes passions déshydratées les poussera au pourrissement rédempteur.

să nu ezităm să vărsăm lacrimi peste cuvintele care s-au uscat după trecerea unui potop intim. imbibarea cu afecte a unor vechi iubiri deshidratate le va împinge cu siguranță către o putreziciune mântuitoare.

ça n’aide pas

cherie, tu ne veux pas la fermer une seconde ?, tu vois bien que j’essaie de me concentrer pour t’imaginer sublime.

scumpa mea, nu vrei să taci din gură o clipă ?, doar vezi bine că încerc să mă concentrez să mi te imaginez sublimă.

one on one

nous aimons quelqu’un parce que notre attachement involontaire au monde a besoin d’une victime précise. cela nous est plus aisé de concentrer notre attention sur une seule personnalité, il est trop épuisant de soutenir la société entière sur les épaules de notre sympathie. même le désastre intime qui suit ordinairement à nos épanchements insensés s’avère plus facile à endurer lorsqu’il s’agit d’une souffrance circonscrite. nous préférons, entre toute chose, d’aimer et de souffrir à l’échelle humaine.

iubim pe cineva pentru că dragostea noastră involuntară pentru lume are nevoie de o victimă precisă. ne este mult mai comod să ne concentrăm atenția pe o singură personalitate, este istovitor să susținem societatea întreagă pe umerii simpatiei noastre. până și dezastrul intim care urmează de obicei nesăbuinței de a iubi este mai ușor de îndurat când este vorba despre o suferință circumscrisă. preferăm de obicei să iubim și să suferim la scară umană.

la boucle a été frisée…

elle lui avait déclaré son manque d’étincelles causant sa non-flamme, et lui avait imposé le retrait de tous ses ardents sentiments, qui désormais l’encombraient. en essayant de respecter son non-amour, il lui promit qu’à partir de ce moment là, il la traitera en une parfaite étrangère. c’était sans se rendre compte que, la première fois qu’il la revit, il trouva cette belle inconnue irrésistiblement attirante.

ea i-a declarat lipsa de scântei care îi cauzau o non-flacără, și i-a impus retragerea tututor sentimentelor lui ardente, care începuseră să o stânjenească. încercând să respecte non-dragostea ei, el îi promise că, începând cu acel moment, o va trata ca pe o completă necunoscută. însă nu putu prevedea că, cu prima ocazie cu care o reîntâlni, fu irezistibil atras de acea străină frumoasă.

de tout repos

j’ai l’impression qu’aujourd’hui certaines jeunes femmes veulent être hyperactives professionnellement uniquement pour pouvoir convoiter un matin de relaxation en weekend. en principe, elles ont des aspirations fabuleuses et des exigences ahurissantes, mais en pratique, une fois samedi matin arrivé, elles peuvent se contenter d’un bon café et d’un mignon petit gateau… si en plus vous leur mettez un bouquin de développement personnel sur la table basse, elles se déclareront en parfaite harmonie avec l’univers entier.

am impresia că anumite tinere femei din ziua de azi vor sa fie hiperactive profesional doar ca sa poată tânji legitim după o dimineață relaxată de weekend… în principiu, ele au niște aspirații fabuloase și niște exigențe uluitoare, dar în practică se pot mulțumi și cu o cafea și un cupcake drăgălaș într-o dimineață relaxată de sâmbătă… mai puneți-le și o carte de dezvoltare personală pe măsuță și se vor declara în armonie cu întreg universul.